Choose volume and issue

Choose subject area

INTERDISCIPLINARIA
ARCHAEOLOGICA

Natural Sciences
in Archaeology

Petr Pokorný

PF 2023

CEA - Conference of Environmental Archaeology

Invitation

Abstracts

Please send your abstracts to: mlejnek@iansa.eu by 31 December 2022.

Annotation of the 17th Conference of Environmental Archaeology

The 17 th year of the traditional annual Conference of Environmental Archaeology will take place on 26-27 January 2023 in Brno, in the lecture hall of the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University (Joštova 202/13, building M, access via building K2 – Komenského náměstí 2).

Applications

Please submit your applications using  web form by 31 December 2022.

Later applications will not be considered. In the first week of January, invoices will be sent to registered participants with instructions for paying the participation fee of CZK 600 (students CZK 300). Contributions are limited to a maximum of 20 minutes (15 minutes of presentation and 5 minutes of discussion). We also accept contributions in the form of posters. Participants without a contribution can also pay on the spot. In this case, the conference fee is set at CZK 1,000 (CZK 500 for students). The conference languages ​​of this year are Czech, Slovak, Polish and English. In the case of a large number of submitted contributions, the organisers reserve the right to move selected contributions to the poster section.

Conference languages

The conference languages ​​of this year are Czech, Slovak, Polish and English. In the case of a large number of submitted contributions, the organisers reserve the right to move selected contributions to the poster section.

Theme

The theme of this year's conference is “Environmental research and archaeometry within the rescue archaeological excavations”. We would like to dedicate the first section of the conference to methodological and principial issues related to the application of natural science analyses connected to the rescue archaeological excavations. We will be particularly interested in questions related to the purpose of performing this kind of analyses within the rescue archaeological excavations, their potential in terms of possible research questions, and of course, also a wide range of individual analyses from the fields of zoology, botany, anthropology, geology, chemistry, physics, geography and other natural sciences disciplines will be presented. The next section of the conference will be dedicated to the presentation of specific results of the application of environmental and archaeometric analyses on individual rescue archaeological excavations. The particular conference blocks will be devoted to individual disciplines and methods, such as geoarchaeology, archaeobotany, zooarchaeology, geophysics, geochemistry, dating methods or material analyses. Due to the large number of rescue archaeological excavations going on recently, we would like to avoid contributions with environmental topics that are not related to rescue archaeology. At the end of the conference, we plan a brief presentation of the posters and a subsequent fruitful discussion on the presented contributions and, in general, on the topic of the application of environmental and archeometric methods within the rescue archaeology.

Side events

The conference will be supplemented by a social meeting on Thursday, January 26, 2023 in the evening and an excursion to locations around Brno, which is planned for Saturday, January 28, 2023. The more precise program of both of these events will be specified in due course.

 

The KEA 2023 organising team is looking forward to the meeting

 

KEA - konference environmentální archeologie

Pozvánka

Abstrakty

Abstrakty prosím zasílejte na e-mail: mlejnek@iansa.eu nejpozději do 31. prosince 2022

Anotace 17. konference environmentální archeologie

17. ročník již tradiční Konference environmentální archeologie se uskuteční ve dnech 26.-27. ledna 2023 v Brně, v přednáškovém sále Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Joštova 202/13, budova M, přístup přes budovu K2 – Komenského náměstí 2).

Přihlášky

Přihlášky prosím vkládejte pomocí webového formuláře nejpozději do 31. prosince 2022.

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. V prvním lednovém týdnu budou přihlášeným účastníkům rozeslány faktury s pokyny na zaplacení účastnického poplatku ve výši 600 Kč (studenti 300 Kč). Rozsah příspěvků je stanoven na maximálně 20 minut (15 minut prezentace a 5 minut diskuze). Akceptujeme také příspěvky v podobě posterů. Účastníci bez příspěvku mohou zaplatit také na místě. V tomto případě je výše konferenčního poplatku stanovena na 1000 Kč (studenti 500 Kč).

Konferenční jazyky

Konferenčními jazyky tohoto ročníku jsou čeština, slovenština, polština a angličtina. V případě velkého množství přihlášených příspěvků si pořadatelé vyhrazují právo přesunout vybrané příspěvky do posterové sekce.

Téma

Tématem tohoto ročníku konference je environmentální výzkum a archeometrie na záchranných archeologických výzkumech. První sekci konference bychom rádi věnovali metodickým a principiálním otázkám souvisejícím s aplikací přírodovědných analýz v prostředí záchranných archeologických výzkumů. Zejména nás budou zajímat otázky směřující ke smyslu provádění těchto analýz v prostředí ZAV, jejich potenciál, co se možných výzkumných otázek týká, a samozřejmě také pestrá paleta jednotlivých analýz z oblasti zoologie, botaniky, antropologie, geologie, chemie, fyziky, geografie a dalších přírodovědných oborů. Další sekci konference bychom rádi věnovali prezentaci konkrétních výsledků aplikace environmentálních a archeometrických analýz na jednotlivých záchranných archeologických výzkumech. Konferenční bloky budou věnovány jednotlivým disciplínám a metodám, jako je například geoarcheologie, archeobotanika, zooarcheologie, geofyzika, geochemie, datovací metody nebo materiálové analýzy. Vzhledem k velkému počtu v poslední době probíhajících záchranných archeologických výzkumů bychom se rádi vyhnuli příspěvkům s environmentální tématikou, které nesouvisejí se záchrannou archeologií. Na závěr konference plánujeme stručnou prezentaci posterů a navazující plodnou diskuzi nad přednesenými příspěvky i obecně nad tématem aplikace environmentálních a archeometrických metod v prostředí záchranných archaeologických výzkumů.

Doprovodný program

Konference bude doplněna společenským setkáním ve čtvrtek 26. ledna 2023 ve večerních hodinách a dále exkurzí po lokalitách v okolí Brna, která je v plánu na sobotu 28. ledna 2023. Přesnější program obou těchto akcí bude včas upřesněn.

 

Na setkání se těší organizační tým KEA 2023